..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.. ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..

 นางสาวรุ่งทิวา    กิตติยังกุล ( ยิ้ง )
ดูแลงาน : วิเคราะห์และออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
โทร. 053-88-5934
E-mail : e-learning@cmru.ac.th
นางสาวพรพิมล     ใจบุญ ( บิ๋ม )
ดูแลงาน : วิเคราะห์และออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
โทร. 053-88-5934
E-mail : e-learning@cmru.ac.th
นางสาวพรรณนิภา     ดวงใย ( เจน )
ดูแลงาน : พัฒนาเว็บไซต์
โทร. 053-88-5929
E-mail : pannipa_dou@cmru.ac.th
นายณัฐพงษ์     วงค์จันทร์ตา ( ทราย )
ดูแลงาน : ผลิตสื่อกราฟิก
โทร. 053-88-5928
E-mail : nutthapong_wong@cmru.ac.th
นายสาคเรศ     ตาวากุล ( อ๊อฟ )
ดูแลงาน : ผลิตสื่อกราฟิก
โทร. 053-88-5928
E-mail : sakaret@cmru.ac.th
นายกฤษ     ขาวศรี ( ไผ่ )
ดูแลงาน : VDO Conference และ VDO on Demand
โทร. -
E-mail : paisilly@hotmail.com
..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..