..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.. ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..

 ขั้นตอนการฝากลิงค์เว็บไซต์ของอาจารย์
1. เปิดหน้าเว็บตาม URL: http://www.lms.cmru.ac.th/web52/thomepage.php
2. กรอกรายละเอียดลงในช่องต่างๆให้ครบถ้วนดังนี้
                          1. เลือกคณะ
                          2. เลือกสาขา
                          3. กรอก ชื่อ-สกุล
                          4. กรอก Email
                          5. กรอกหมายเลขโทรศัพท์
                          6. กรอก URL ของเว็บไซต์ที่อาจารย์ต้องการฝาก link โดยใส่ http://www. ตัวอย่างเช่น http://www.cmru.ac.th
                          7. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกเลือกปุ่ม ตกลงฝาก link

      โดย link ที่ฝากจะปรากฎเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูล และอนุญาตให้ใช้งานได้แล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-88-5934 หรือ 5935

..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..