E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ตามที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจะจัดโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับอาจารย์ จำนวน 5 หลักสูตร ... ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน Online เข้าร่วมอบรม ดังนี้

1. หลักสูตร : การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ (จำนวน 3 ชั่วโมง)
วัน-เวลาในการอบรม : วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. 
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
จำนวนที่รับสมัคร : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 คน
ระยะเวลารับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
คลิกที่นี่เพื่อ >>> ปิดรับสมัคร  >>>
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 

2. หลักสูตร : การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ e-Testing (จำนวน 3 ชั่วโมง)
วัน-เวลาในการอบรม : วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. 
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
จำนวนที่รับสมัคร : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 คน
ระยะเวลารับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
คลิกที่นี่เพื่อ >>> ปิดรับสมัคร  >>>
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 

3. หลักสูตร : ตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อก้าวสู่การผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ (จำนวน 6 ชั่วโมง)
วัน-เวลาในการอบรม : วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. 
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
จำนวนที่รับสมัคร : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 คน
ระยะเวลารับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
คลิกที่นี่เพื่อ >>> ปิดรับสมัคร  >>>
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 

4. หลักสูตร : การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ e-Meeting (จำนวน 3 ชั่วโมง)
วัน-เวลาในการอบรม : วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น.
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
จำนวนที่รับสมัคร : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 คน
ระยะเวลารับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
คลิกที่นี่เพื่อ >>> ปิดรับสมัคร  >>>
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 

5. หลักสูตร : การผลิตสื่อการเรียนการสอน Infographic Presentation (จำนวน 6 ชั่วโมง)
วัน-เวลาในการอบรม : วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. 
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
จำนวนที่รับสมัคร : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 คน
ระยะเวลารับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
คลิกที่นี่เพื่อ >>> ปิดรับสมัคร  >>>
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 

 


หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร