หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบประเมินการอบรมโครงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์


ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมอบรมประเมินการอบรมการใช้งานเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

ในโครงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จำนวน 75 หลักสูตร

โดยคลิกที่ link URL : https://forms.gle/pmK2LEtbZtdWXc428 หรือ Scan QR Code เพื่อตอบแบบประเมิน

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบประเมินครั้งนี้

ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานบริการของสำนักต่อไป

*** ขอบคุณค่ะ ***


หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร