หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หัวข้อ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยใช้โปรแกรม Dspace และ Google Scholar


ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมอบรม หัวข้อ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยใช้โปรแกรม Dspace และ Google Scholar
เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความวิชาการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีผลการต่อจัดอันดับที่ดีขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในระดับประเทศ ในวันพุธที่ 18 และ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ INC21 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมายเหตุ กรุณาเตรียมไฟล์วิจัยฉบับสมบูรณ์ (Word File) มาในวันอบรมด้วยค่ะ

คลิกอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนอบรมออนไลน์
http://www.digital.cmru.ac.th/index.php?ge=training


หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร